Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2018-02-23
ZAPROSZENIE: NA LII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 23.02.2018 r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./ zwołuję LII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 9 marca 2018r. (piątek) o godz. 10:00 na sali konferencyjnej TI Poland Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 6, 34-382 Wieprz.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/303/18 z dnia 12 stycznia 2018r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2018 (dot. Uchwały nr. LI/304/18 z dnia 12 stycznia 2018r.).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/16 r. Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/15: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkownie części nieruchomości bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustawienia pomnika upamiętniającego mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz poległych za wolność w 1918 roku z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/276/17: w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków
i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/305/18: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz ustalenie trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12. Pożegnanie Sekretarz Gminy Radziechowy-Wieprz.
13. Zwiedzanie zakładu TI Poland, ul. Przemysłowa 6, 34-382 Wieprz.
14. Omówienie potencjału gospodarczego Gminy
- prezentacja TI Poland Sp. z o. o.,
- przedstawiciele strefy ekonomicznej.
15. Zakończenie sesji
Szczegóły publikacji