Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2019-11-22
ZAPROSZENIE: NA XV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 22.11.2019r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych,
Radnych Powiatowych, Sołtysów, oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami/ zwołuję
XV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przedstawienie powstania oraz działalności klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.
4. Omówienie gospodarki wodnej, regulacji rzek na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
5. Omówienie sprawy związanej z gazyfikacją na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy–Wieprz na lata 2019–2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 (dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018r).
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019.
13. Przyjęcie protokołów z sesji XII.
14. Przyjęcie protokołów z sesji XIII.
15. Przyjęcie protokołów z sesji XIV.
16. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Sprawy bieżące.
18. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji