Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

:: Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
:: Wójt
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
:: Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
:: Jednostki
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki kultury
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
:: Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
:: Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-06-29 Symbol:  LVII/341/18
w sprawie
ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz
2018-06-29 Symbol:  LVII/340/18
w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz
2018-06-29 Symbol:  LVII/339/18
w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz
2018-06-29 Symbol:  LVII/338/18
w sprawie
nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
2018-06-29 Symbol:  LVII/337/18
w sprawie
niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminy Radziechowy - Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
2018-06-14 Symbol:  LVI/336/18
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2018 (Dot. Uchwały nr LI/304/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.)
2018-06-08 Symbol:  LV/335/18
w sprawie
przystąpienia Gminy Radziechowy-Wieprz do realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, PODDZIAŁANIE 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy, RPO WSL 2014-2020
2018-06-08 Symbol:  LV/334/18
w sprawie
przekazania w 2018 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji
2018-06-08 Symbol:  LV/333/18
w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz w 2018 roku
2018-06-08 Symbol:  LV/332/18
w sprawie
ustawienia pomnika upamiętniającego mieszkańców Gminy Radziechowy - Wieprz poległych za wolność w 1918 roku z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
2018-06-08 Symbol:  LV/331/18
w sprawie
zmiany uchwały nr XVIII/92/15: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę
2018-06-08 Symbol:  LV/330/18
w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2018-06-08 Symbol:  LV/329/18
w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2018 (Dot. Uchwały nr LI/304/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.)
2018-06-08 Symbol:  LV/328/18
w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/303/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.)
2018-04-20 Symbol:  LIV/327/18
w sprawie
finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2957108 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony