Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Jednostki Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
Kontakt
Telefon
33 867 66 15

601 434 020
609 354 083
Fax
33 867 66 15
Zadania
REALIZACJA ZADAŃ ORAZ CELÓW OŚRODKA

Ośrodek realizuje:
1. Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz,
2. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wojewody Śląskiego,
3. Inne zadania gminy przekazane do realizacji przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz, Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz lub wynikające z innych przepisów prawa.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz na rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy Społecznej,
3. Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób i rodzin,
5. Realizowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
6. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
7. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zastrzeżonych dla Wójta Gminy jako organu właściwego,
8. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydawanie w tych sprawach decyzji, Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów zastrzeżonych dla Wójta Gminy jako organu właściwego wierzyciela i dłużnika.
9. Realizowanie zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
10. Realizowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
11. Realizowanie zadań w zakresie wypłat odbiorcom wrażliwym dodatku energetycznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
12. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państw w wychowywaniu dzieci, zastrzeżonych dla Wójta Gminy jako organu właściwego.
Opis
Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:
1. Dział Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny
2. Punkt Konsultacyjny
3. Dział Świadczeń dla Rodzin
4. Dział Finansowo-Kadrowy
5. Dział Administracyjno-Organizacyjny
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 24 sierpnia 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3950150 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony