Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Wójt Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Wójt Gminy
    
mgr inż. Maciej Mika


Kontakt
Telefon
Fax
33-867-66-10
33-867-66-13
Dyżury
Poniedziałek
Pokój nr 4
14:00 - 16:00
Parter Urzędu Gminy
Kompetencje
Kompetencje Wójta określone zostały głównie w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach materialnego prawa administracyjnego i procesowego. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
    organizacyjnych,
6) składanie oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu
    mieniem.

Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
    kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych
    przez radę gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień
    udzielonych przez radę gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych
    ustawą.

Wójt odpowiada za gospodarkę finansową gminy. Gospodarka ta jest jawna. Jawność realizowana jest poprzez ogłaszanie uchwały budżetowej oraz sprawozdania z jej wykonania w trybie przyjętym dla aktów prawa miejscowego  oraz poprzez informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

Ponadto Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Wójt może również zarządzić ewakuację  ludności.

Wójt może, w przypadku niecierpiącym zwłoki, wydać w formie zarządzenia przepisy porządkowe. Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.

Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania takich decyzji w swoim imieniu, Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy.

Swoje zadania Wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Opis
Wójt jest organem wykonawczym w gminie. Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Wybory przeprowadzane są łącznie z wyborami do rad gmin. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:
1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego,
    w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.


Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:
"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 12 grudnia 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3956485 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony