Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny ePUAP i Profil Zaufany
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-08-19
Stypendia szkolne - świadczenia o charakterze socjalnym (2016/2017)
Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów netto na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

1. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł.

2. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Radziechowy-Wieprz.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (do pobrania),
2. Zaświadczenia z zakładu pracy (dochód brutto pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób),
3. decyzję o wysokości renty/emerytury,
4. zaświadczenia o wysokości zasiłków dla bezrobotnych oraz poświadczenie dotyczące zarejestrowania bądź braku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy - dotyczy osób bezrobotnych,
5. zaświadczenia o otrzymywanych świadczeniach z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek do biletów). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych czyli tzw. zapomóg pieniężnych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez GOPS,
6. zaświadczenie/oświadczenie o otrzymywanych innych stypendiach przez członków rodziny,
7. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych bądź też decyzja wymiarowa (ryczałtowa kwota z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł miesięcznie. Do dochodu nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. Od ryczałtowego dochodu rolnika z jego hektarów przeliczeniowych należy odjąć składkę płaconą do KRUS ale tylko jej miesięczną część opłacaną przez właścicieli gospodarstwa),
8. informację o wysokości zasądzonych alimentów/ zaliczek alimentacyjnych,
9. dochody z działalności gospodarczej:
- prowadzonej na zasadach ogólnych w poprzednim roku podatkowym należy dokumentować na podstawie zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego. (dochód netto podzielony przez liczbę miesięcy w których prowadzono działalność) gdy działalność nie była jednak prowadzona w poprzednim roku podatkowym podatnik składa oświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
- prowadzonej na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej odbywa się na podstawie oświadczenia podatnika o wysokości dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania i dowód opłacenia składek, jeżeli były płacone.
10. Oświadczenie o otrzymywanych dochodach z pracy dorywczej, czynszach dzierżawnych.

Termin składania wniosków:
Od 01 września 2016r. do 15 września 2016r.

Miejsce złożenia wniosku:
Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy-Wieprz, ul. Św. Marcina 1301, 34-381 Radziechowy pok. Nr 3

Osoby odpowiedzialne:
Małgorzata Piela - miejscowości (Radziechowy, Przybędza)
Katarzyna Pawlus - miejscowości (Wieprz, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna)

Więcej informacji pod telefonem: 33-867-68-09, wew. 22,
e-mail: mpiela@radziechowy-wieprz.pl, ksniezek@radziechowy-wieprz.pl

Termin rozpatrzenia wniosku:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty Radziechowy-Wieprz.


Uwagi:

Komu przysługuje stypendium:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
(a więc prawo do ubiegania się o stypendium mają uczniowie uczęszczający do: podstawówki, gimnazjum, oraz każdej szkoły ponadgimnazjalnej tj. technikum, liceum, szkoły zawodowej, liceum profilowanego i uzupełniającego zarówno w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Stypendium przysługuje także uczniom dwuletniego studium, są to szkoły umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych oraz słuchaczom kolegiów.)
5. W przypadku gdy chociaż jeden z członków rodziny straci dochód np. w miesiącu sierpniu to wówczas do ustalenia prawa przyjmujemy dochody wszystkich członków rodziny z miesiąca składania wniosku tj. września.

Komu nie przysługuje stypendium:
1. uczniowi klasy zerowej,
2. studentowi studiów licencjackich i magisterskich,
3. osobie, która przechodzi przygotowanie zawodowe u pracodawcy,
4. osobie która nie zamieszkuje na terenie gminy Radziechowy-Wieprz,
5. osobie która otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2.120,00 zł (rocznie).

Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 19 sierpnia 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3954358 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony