Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz

Wyszukiwarka

Menu główne

Menu
znacznik ozdobny Strona główna
znacznik ozdobny Kontakt
znacznik ozdobny e-Urząd Radziechowy-Wieprz
Urząd Gminy
znacznik ozdobny Budżet i majątek publiczny
znacznik ozdobny Jednostki
znacznik ozdobny Inspektor Ochrony Danych
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Wójt Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład Rady Gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Protokoły i wykazy głosowań
znacznik ozdobny Transmisje obrad sesji
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zaproszenia na sesję
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Plan Zagospodarowania
znacznik ozdobny Prawo miejscowe
znacznik ozdobny Program rozwoju gminy
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Spisy
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zapytania ofertowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Projekt POKL
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Bazy elektroniczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zaproszenia na sesję Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-01-22
ZAPROSZENIE: NA XXI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 22.01.2016r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm./ zwołuję XXI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016r. ( piątek ) o godz. 8.00
na sali w Domu Ludowym w Radziechowach.

        Przewodniczący Rady Gminy
        mgr Piotr Piela-------------------

Propozycja porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz
w dniu 29 stycznia 2016 r. godz. 8:00

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Uchwalenie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2016 - 2030,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmian w budżecie Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2016,
5. Podjęcie uchwały w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
6. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek za pojemnik,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radziechowy-Wieprz",
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Radziechowy-Wieprz",
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z GDDKiA na przekazanie w utrzymanie węzła "Przybędza" i "Żywiec Browar" drogi ekspresowej S-69,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2011 - 2015" za okres 2013 - 2015,
14. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Wieprz,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej,
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, prowadzonych przez gminę Radziechowy-Wieprz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Radziechowy - Wieprz przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
18. Przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia,
c) Komisji Oświaty, Kultur Sportu i Spraw Socjalnych,
d) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej,
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na 2016 r.,
21. Sprawozdanie Wójta z realizacji złożonych wniosków przez komisje,
22. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
23. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
24. Informacja Radnych Powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym,
25. Przyjęcie protokołów z sesji,
26. Interpelacje i zapytania,
27. Sprawy bieżące,
28. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 marca 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 3948476 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony