Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres Wieprz 700
34-381 Radziechowy
Kontakt
Telefon
33 867 66 15

601 434 020
609 354 083
Fax
33 867 66 15
Zadania REALIZACJA ZADAŃ ORAZ CELÓW OŚRODKA

Ośrodek realizuje:
1. Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz,
2. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wojewody Śląskiego,
3. Inne zadania gminy przekazane do realizacji przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz, Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz lub wynikające z innych przepisów prawa.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz na rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy Społecznej,
3. Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób i rodzin,
5. Realizowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
6. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
7. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zastrzeżonych dla Wójta Gminy jako organu właściwego,
8. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydawanie w tych sprawach decyzji, Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów zastrzeżonych dla Wójta Gminy jako organu właściwego wierzyciela i dłużnika.
9. Realizowanie zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
10. Realizowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
11. Realizowanie zadań w zakresie wypłat odbiorcom wrażliwym dodatku energetycznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
12. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państw w wychowywaniu dzieci, zastrzeżonych dla Wójta Gminy jako organu właściwego.
Opis Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:
1. Dział Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny
2. Punkt Konsultacyjny
3. Dział Świadczeń dla Rodzin
4. Dział Finansowo-Kadrowy
5. Dział Administracyjno-Organizacyjny
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-08-24 10:54:37
Data utworzenia 2010-07-28
Data udostępnienia 2010-07-28 12:34:44
Osoba odpowiedzialna Mirosława Słaboń
Udostępnił Daniel Gabryel