Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2016-01-22
ZAPROSZENIE: NA XXI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 22.01.2016r.

ZAPROSZENIE

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm./ zwołuję XXI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016r. ( piątek ) o godz. 8.00
na sali w Domu Ludowym w Radziechowach.

        Przewodniczący Rady Gminy
        mgr Piotr Piela-------------------

Propozycja porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz
w dniu 29 stycznia 2016 r. godz. 8:00

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Uchwalenie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2016 - 2030,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmian w budżecie Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2016,
5. Podjęcie uchwały w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
6. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek za pojemnik,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radziechowy-Wieprz",
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Radziechowy-Wieprz",
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z GDDKiA na przekazanie w utrzymanie węzła "Przybędza" i "Żywiec Browar" drogi ekspresowej S-69,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2011 - 2015" za okres 2013 - 2015,
14. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Wieprz,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej,
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, prowadzonych przez gminę Radziechowy-Wieprz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Radziechowy - Wieprz przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
18. Przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia,
c) Komisji Oświaty, Kultur Sportu i Spraw Socjalnych,
d) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej,
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Radziechowy - Wieprz na 2016 r.,
21. Sprawozdanie Wójta z realizacji złożonych wniosków przez komisje,
22. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
23. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
24. Informacja Radnych Powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym,
25. Przyjęcie protokołów z sesji,
26. Interpelacje i zapytania,
27. Sprawy bieżące,
28. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji