Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2017-04-21
ZAPROSZENIE: NA XL SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 21.04.2017r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję XL SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017r. ( piątek ) o godz. 9:00
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

        Przewodniczący Rady
        Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podziękowanie dla Pani Poseł Małgorzaty Pępek za dobrą współpracę.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnień i nagród.
5. Informacja o rozstrzygnięciu skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zaskarżoną uchwałę i działalność rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2017 - 2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Radziechowy - Wieprz (Specjalna Strefa Ekonomiczna),
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Radziechowy - Wieprz porozumienia o współpracy partnerskiej z Gminą Skoroszyce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki na okres 30 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury Promocji Turystyki w Radziechowach - Wieprzu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz w zakresie obrażania Redaktora Naczelnego Grzegorza Kulczyka.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz w zakresie nieterminowej odpowiedzi na pismo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy - Wieprz, zamieszkałych poza obwodami szkół.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy - Wieprz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
17. Sprawozdanie z  realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.
18. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
19. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
21. Informacja Radnych Powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym.
22. Złożenie wniosków z komisji.
23. Przyjęcie protokołu z sesji XXXVII.
24. Interpelacje i zapytania Radnych.
25. Sprawy bieżące.
26. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji