Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2018-05-30
ZAPROSZENIE: NA LV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.
Wieprz, 30.05.2018 r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych, Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na  podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./ zwołuję LV SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018r. (piątek) o godz. 9:00
w Budynku Wielofunkcyjnym w Brzuśniku.

      Przewodniczący Rady Gminy
      Piotr Piela-------------------

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie fiinansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/303/18 z dnia 12 stycznia 2018r.).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2018 (dot. Uchwały nr LI/304/2018 z dnia 12 stycznia 2018r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/92/15: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustawienia pomnika upamiętniającego mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz poległych za wolność w 1918 roku z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radziechowy-Wieprz do realizacji projektu "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, PODDZIAŁANIE 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy, RPO WSL 2014-2020.
11. Przyjęcie protokołów z sesji 2017.09.17 SN XLV, 2017.09.21 SN XLVI, 2017.10.27 SN XLVII, 2017.11.24 S XLVIII, 2017.12.08 SN XLIX, 2017.12.29 S L, 2018-01-12 S LI, 2018.03.09 S LII, 2018-03-23 S LIII i 2018.04.20 LIV.
12. Uroczyste uhonorowanie na wniosek Przewodniczącego Rady matek z terenu naszej Gminy, które urodziły 5 i więcej dzieci.
13. Wolne wnioski, interpelacje, sprawy bieżące i zapytania
14. Zakończenie sesji
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-05-30 08:52:42
Data utworzenia 2018-05-30
Data udostępnienia 2018-05-30 08:52:42
Osoba odpowiedzialna Piotr Piela
Udostępnił Daniel Gabryel