Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2020-01-24
ZAPROSZENIE: NA XVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 24.01.2020r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych,
Sołtysów, oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm./
zwołuję XVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 10:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2020-2030.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r).
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radziechowy-Wieprz na rok szkolny 2019/2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Radziechowach-Wieprzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6.12. 2019r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.
12. Przyjęcie protokołu z sesji XV.
13. Przyjęcie protokołu z sesji XVI.
14. Przyjęcie protokołu z sesji XVII.
15. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
16. Sprawy bieżące.
17. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji