Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2020-05-19
ZAPROSZENIE: NA XXI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 19.05.2020r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm./
zwołuję XXI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 11:00.
w Domu Ludowym w Radziechowach.

W związku z panującą pandemią COVID-19 apeluję do wszystkich mieszkańców o śledzenie przebiegu obrad na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz. W obradach sesji uczestniczyć będą tylko: Radni, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy oraz obsługa rady.
Za zrozumienie zaistniałej sytuacji i dostosowanie się do niej bardzo dziękuję.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia hołdu Janowi Pawłowi II.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2020-2030 (dot. Uchwały nr XVII/116/19) z dnia 19 grudnia 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Gminy Radziechowy-Wieprz na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Radziechowy-Wieprz lub jej jednostkom  organizacyjnym, w związku z ponoszeniem przez podmioty negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Radziechowy-Wieprz w 2019 roku.
12. Przyjęcie raportu w sprawie wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radziechowy-Wieprz w 2019 roku.
13. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu z realizacji zadań w 2019 roku.
14. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz w roku 2019.
16. Przyjęcie Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie za rok 2019.
17. Przyjęcie protokołu z sesji XVIII.
18. Przyjęcie protokołu z sesji XIX.
19. Przyjęcie protokołu z sesji XX.
20. Sprawy bieżące.
21. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-05-21 11:28:23
Data utworzenia 2020-05-19
Data udostępnienia 2020-05-21 11:28:23
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel