Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2020-11-19
ZAPROSZENIE: NA XXVII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 19.11.2020r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych, Radnych Powiatowych,
Sołtysów, oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXVII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 10:30.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr  XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za worek lub pojemnik.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
9. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-23 10:26:35
Data utworzenia 2020-11-19
Data udostępnienia 2020-11-23 10:26:35
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel