Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2020-12-04
ZAPROSZENIE: NA XXVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 04.12.2020r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXVIII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 11:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 (Dot. Uchwały nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.".
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Radziechowy-Wieprz na lata 2021-2026.
9. Podziękowanie dla sportowców z terenu Naszej Gminy za uzyskane wybitne wyniki sportowe.
10. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
11. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-07 09:11:48
Data utworzenia 2020-12-04
Data udostępnienia 2020-12-07 09:11:47
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel