Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2021-04-07
ZAPROSZENIE: NA XXXI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 07.04.2021r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXXI SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021r. (piątek) o godz. 11:00.
w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz na sali sesyjnej.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2021-2031 (dot. Uchwały nr XXIX/198/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (dot. Uchwały nr XXIX/199/19 z dnia 29 grudnia 2020 r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla policji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz w 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023".
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za będące w zakresie zadań własnych gminy świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłki,  zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Radziechowy-Wieprz w 2020 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania - raport w sprawie wykonania i efektów realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radziechowy-Wieprz w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie swoich zadań przez dyrektorów następujących szkół lub placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy, Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Brzuśniku, Publiczne Przedszkole w Wieprzu, Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie.
13. Przyjęcie protokołu z sesji XXX.
14. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
15. Sprawy bieżące.
16. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-04-12 13:25:47
Data utworzenia 2021-04-07
Data udostępnienia 2021-04-09 12:02:48
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel