Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2021-05-28
ZAPROSZENIE: NA XXXII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 28.05.2021r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXXII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021r. (piątek) o godz. 09:00.
w Domu Ludowym w Radziechowach.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2021-2031 (dot. Uchwały nr XXIX/198/20) z dnia 29 grudnia 2020r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (dot. Uchwały nr XXIX/199/19 z dnia 29 grudnia 2020r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radziechowy-Wieprz na rok szkolny 2021/2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2021-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru załączanej do tego wniosku deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
14. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu z realizacji zadań w 2020 roku.
15. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
16. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020 przez Wójta Gminy.
17. Debata nad raportem o stanie gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz.
19. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz za 2020 rok:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  b) przedstawienie sprawozdania finansowego,
  c) informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego,
  d) debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  e) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO,
  f) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r. Gminy Radziechowy-Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz za 2020r.
22. Wystąpienie zaproszonych gości.
23. Przyjęcie protokołu z sesji XXXI.
24. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
25. Sprawy bieżące.
26. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-05-31 12:35:33
Data utworzenia 2021-05-28
Data udostępnienia 2021-05-31 12:33:52
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel