Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2021-11-16
ZAPROSZENIE: NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 16.11.2021r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm./
zwołuję XXXVII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada 2021r. (piątek) o godz. 09:00.
na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Jacek Świniański----------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2021-2031 (dot. Uchwały nr XXIX/198/20) z dnia 29 grudnia 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2021 (dot. Uchwały nr XXIX/199/19 z dnia 29 grudnia 2020 r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet radnych Gminy Radziechowy-Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na których przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Radziechowy-Wieprz będzie przysługiwała dieta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Radziechowy-Wieprz a Gminą Lipowa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Radziechowy, Gmina Radziechowy-Wieprz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipowej.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r."
14. Przyjęcie protokołu z sesji XXXVI.
15. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
16. Sprawy bieżące.
17. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-11-18 07:21:16
Data utworzenia 2021-11-16
Data udostępnienia 2021-11-18 07:21:16
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel