Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres Wieprz 700
34-381 Radziechowy
Kontakt
Telefon
33 867 66 15, oraz: 601 434 020
 

Dział Świadczeń dla Rodzin:
607 093 087, oraz: 609 354 083

Fax
33 867 66 15
Zadania REALIZACJA ZADAŃ ORAZ CELÓW OŚRODKA

Ośrodek realizuje:
1. Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz,
2. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wojewody Śląskiego,
3. Inne zadania gminy przekazane do realizacji przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz, Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz lub wynikające z innych przepisów prawa.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz na rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy Społecznej,
3. Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób i rodzin,
5. Realizowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
6. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
7. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zastrzeżonych dla Wójta Gminy jako organu właściwego,
8. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydawanie w tych sprawach decyzji, Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów zastrzeżonych dla Wójta Gminy jako organu właściwego wierzyciela i dłużnika.
9. Realizowanie zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
10. Realizowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
11. Realizowanie zadań w zakresie wypłat odbiorcom wrażliwym dodatku energetycznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
12. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państw w wychowywaniu dzieci, zastrzeżonych dla Wójta Gminy jako organu właściwego.
Opis Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:
1. Dział Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny
2. Punkt Konsultacyjny
3. Dział Świadczeń dla Rodzin
4. Dział Finansowo-Kadrowy
5. Dział Administracyjno-Organizacyjny
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(klauzula informacyjna)
Spełniając wymogi rozporządzenia RODO (1) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym przetwarzaniem związanych:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu (dalej GOPS), z siedzibą w Wieprzu Nr 700, 34-381 Radziechowy jest Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi przez GOPS zadaniami.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie pod powyżej podanym adresem Administratora a także pod adresem e-poczty: iod.gops@radziechowy-wieprz.pl
3. Niniejsza informacja jest dostępna w Biuletynie informacji publicznej pod adresem www.bip.radziechowy-wieprz.pl
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych wykonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu na podstawie Uchwały nr LXVIII/446/23 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z 30 listopada 2023 roku ws. nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziechowych-Wieprzu.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora
   a. dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
   b. sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16
       RODO);
   c. usunięcia Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).
8. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwa prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Administrator dokonywał na podstawie złożonej prze Państwa zgody, do momentu jej wycofania.
10. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowych-Wieprzu usługi, o którą się Państwo staracie.
11. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

---

(1) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-24 09:46:16
Data utworzenia 2010-07-28
Data udostępnienia 2010-07-28 12:34:44
Osoba odpowiedzialna Maria Skolarz
Udostępnił Daniel Gabryel