Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wójt Gminy
mgr inż. Maciej Mika - zdjęcie portretowe
mgr inż. Maciej Mika
Kontakt
Telefon
Fax
33-867-66-10
33-867-66-13
Dyżury
Poniedziałek
Pokój nr 4
14:00 - 16:00
Parter Urzędu Gminy
Kompetencje Kompetencje Wójta określone zostały głównie w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach materialnego prawa administracyjnego i procesowego. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
    organizacyjnych,
6) składanie oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu
    mieniem.

Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
    kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych
    przez radę gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień
    udzielonych przez radę gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych
    ustawą.

Wójt odpowiada za gospodarkę finansową gminy. Gospodarka ta jest jawna. Jawność realizowana jest poprzez ogłaszanie uchwały budżetowej oraz sprawozdania z jej wykonania w trybie przyjętym dla aktów prawa miejscowego  oraz poprzez informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

Ponadto Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Wójt może również zarządzić ewakuację  ludności.

Wójt może, w przypadku niecierpiącym zwłoki, wydać w formie zarządzenia przepisy porządkowe. Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.

Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania takich decyzji w swoim imieniu, Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy.

Swoje zadania Wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Opis Wójt jest organem wykonawczym w gminie. Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Wybory przeprowadzane są łącznie z wyborami do rad gmin. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:
1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego,
    w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.


Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:
"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-10-22 12:16:05
Data utworzenia 2007-06-04
Data udostępnienia 2009-08-13 10:48:26
Osoba odpowiedzialna Maciej Mika
Udostępnił Daniel Gabryel