Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Zaproszenia na sesję

2023-05-16
ZAPROSZENIE: NA LXII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.
Wieprz, 16.05.2023r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kieruję do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Radnych Gminy Radziechowy-Wieprz, Sołtysów.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm./
zwołuję LXII SESJĘ RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ.

Sesja odbędzie się w dniu 26 maja 2023r. (piątek) o godz. 10:30
w Domu Wielofunkcyjnym w Brzuśniku.

       Przewodniczący
       Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
       Jacek Świniański


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033 (dot. Uchwały nr LV/361/22) z dnia 21 grudnia 2022r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023 (dot. Uchwały nr LV/362/22z dnia 21 grudnia 2022 r.).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/08 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II".
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres dziesięciu lat.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres dziesięciu lat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres dziesięciu lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres dziesięciu lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres dziesięciu lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres dziesięciu lat.
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
13. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu z realizacji zadań w 2022 roku.
14. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok.
15. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2022 przez Wójta Gminy.
16. Debata nad raportem o stanie gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy
Radziechowy-Wieprz.
18. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 rok:
     a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
     b) przedstawienie sprawozdania finansowego,
     c) informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego,
     d) debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,
     e) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO,
     f) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. Gminy Radziechowy-Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz za 2022 r.
21. Wystąpienie zaproszonych gości.
22. Zakończenie sesji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-05-17 10:55:00
Data utworzenia 2023-05-16
Data udostępnienia 2023-05-17 10:55:00
Osoba odpowiedzialna Jacek Świniański
Udostępnił Daniel Gabryel