Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz - Referat Oświaty
Adres ul. Św. Marcina 1301
34-381 Radziechowy
Kontakt
Telefon
33 867 68 09 oraz: 33 867 69 26
Fax
33 867 68 09
E-mail
oswiata@radziechowy-wieprz.pl
  Pokój 1 (III p.)
33 867 68 09 - numer wewnętrzny: 101
Sprawy organizacyjne
Stanisław Karkosza (skarkosza@radziechowy-wieprz.pl)

Pokój 1 (III p.)
33 867 68 09 - numer wewnętrzny: 101
Płace szkół
Olga Warnicka-Kuśnierz (place@radziechowy-wieprz.pl)

Pokój 2 (III p.)
33 867 68 09 - numer wewnętrzny: 102
Główny Księgowy jednostek oświatowych
Barbara Lizak (blizak@radziechowy-wieprz.pl)

Pokój 3 (III p.)
33 867 68 09 - numer wewnętrzny:103
Księgowość szkół i przedszkoli (sumy budżetowe) oraz płace przedszkoli
Katarzyna Pawlus (kpawlus@radziechowy-wieprz.pl)

Pokój 3 (III p.)
33 867 68 09 - numer wewnętrzny: 103
Księgowość szkół i przedszkoli (dochody oświatowe, fundusz socjalny)
Agnieszka Jachowicz (ajachowicz@radziechowy-wieprz.pl)

Pokój 4 (III p.)
33 867 68 09 - numer wewnętrzny: 103
Kierownik Referatu Oświaty
Małgorzata Piela (mpiela@radziechowy-wieprz.pl)
Zakres działań: 1. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych oraz ich likwidacją.
2. Ustalanie projektów sieci publicznych szkół i przedszkoli.
3. Prowadzenie ewidencji wychowania przedszkolnego w formie niepublicznej oraz rejestruklubów dziecięcych.
4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli  prowadzonych przez osobę prawną inna niż jednostka  samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
5. Organizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz oraz organizowanie dowozów uczniów niepełnosprawnych.
6. Dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli we współpracy z kuratorium oświaty.
7. Pomoc  przy organizacji konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola.
8. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum za poszczególne lata szkolne i przedkładanie ich organowi stanowiącemu.
9. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz.
10. Sporządzanie pisemnej analizy średnich wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach wg stopni awansu zawodowego, sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań.
11. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom kontraktowym na stopień nauczyciela mianowanego.
12. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą i nadzorem nad obowiązkiem nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
13. Realizacja zadań związanych z rządowym programem udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
14. Prowadzenie zadań związanych z realizacją ustawy o systemie informacji oświatowej, sporządzanie wymaganych sprawozdań, scalanie danych ze szkół i wprowadzanie danych dot. organu prowadzącego.
15. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, objętych pomocą de minimis.
16. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
17. Sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz.
18. Prowadzenie księgowości i rachunkowości szkół i przedszkoli.
19. Prowadzenie spraw płacowych i sprawozdawczości szkół i przedszkoli.
20. Prowadzenie spraw stypendialnych i zasiłków losowych dla uczniów.
21. Prowadzenie spraw stypendiów motywacyjnych.
22. Opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków szkół.
23. Przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach oświaty.
24. Współpraca z nadzorem pedagogicznym.
25. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
26. Obsługa ZFŚS i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-26 14:37:43
Data utworzenia 2019-10-16
Data udostępnienia 2019-10-15 11:49:14
Osoba odpowiedzialna Maciej Mika
Udostępnił Daniel Gabryel