Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Inspektor Ochrony Danych / Klauzula informacyjna: Podatki i opłaty lokalne

KLAUZULA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej "RODO", informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziechowy-Wieprz reprezentowana przez Wójta, z siedzibą: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33 867 66 10, e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@radziechowy-wieprz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji podatkowej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany albo korekty danych, zapewnienia prawidłowego naliczania, poboru, zwrotu i windykacji podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, wydawania decyzji i zaświadczeń oraz innych czynności i zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności określonych w:
Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
Ustawie o z dnia 15 listopada 1984 r. podatku rolnym,
Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
Ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Ustawie z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres obowiązkowy do przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, zadania ustawowe nie będą zrealizowane, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 

Reprezentant Administratora Danych Osobowych