Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Inspektor Ochrony Danych / Klauzula informacyjna: Odpady komunalne

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej "RODO", informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziechowy-Wieprz reprezentowana przez Wójta, z siedzibą: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33 867 66 10, e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@radziechowy-wieprz.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 6m  Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności podmiotowi z którym zostanie zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.

 

Reprezentant Administratora Danych Osobowych