Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Inspektor Ochrony Danych / Klauzula informacyjna: Monitoring Gminy

Ponieważ Gmina jest odpowiedzialna za ochronę środowiska, a w odosobnionych miejscach publicznych dochodzi do notorycznego wyrzucania śmieci i odpadów, Gmina zakupiła tzw. fotopułapki (urządzenia do rejestrowania obrazu i dźwięku), które będą wykorzystywane w celu ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych za nielegalne wyrzucanie śmieci i odpadów.

Przebywanie na terenach monitorowanych jest dobrowolne.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, pozyskanych ze zdjęć z fotopułapek jest: Gmina Radziechowy-Wieprz reprezentowana przez Wójta z siedzibą:
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33 867 66 10, adres e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@radziechowy-wieprz.pl lub na adres Administratora.

3. Administrator, przetwarza dane osobowe wizerunkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z:
- art. 6 ust.1 lit. e RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz
- art. 379 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: sądy, organy ścigania oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na polecenie Administratora, tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, serwisowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewniona zostanie odpowiednia ochrona danych osobowych.

5. Dane osobowe w postaci zdjęć z fotopułapek, będą przechowywane przez okres do 14 dni, następnie ulegają usunięciu, z wyjątkiem przypadków kiedy nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, wówczas termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Na podstawie i w granicach prawa przysługują  Pani/Panu następujące uprawnienia:
- "prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane jej dotyczące,  zgodnie z art. 15 RODO;
- "prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO.

7. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Reprezentant Administratora Danych Osobowych