Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Inspektor Ochrony Danych / Klauzula informacyjna: Informacja publiczna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH ROZPATRYWANIA WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej "RODO", informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziechowy-Wieprz reprezentowana przez Wójta, z siedzibą: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33 867 66 10 lub 33 486 18 70, e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować  w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@radziechowy-wieprz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o udzielenie informacji publicznej w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawę prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych stanową:
- art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- art. 2 i 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- rozdział 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (w zakresie wydania decyzji dotyczącej odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania).

4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani./Pana danych osobowych mogą one być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów zawartych przez Administratora i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w tym w zależności od formy złożenia zapytania: dostawcom usług teleinformatycznych lub pocztowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, a następnie w celach archiwalnych przez okres wynikający  z odrębnych przepisów prawa.

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi) oraz do ograniczenia przetwarzania danych (w razie kwestionowania prawidłowości ich przetwarzania).

7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych adresowych lub kontaktowych (adres e-mail) może uniemożliwić udzielenie Pani/Panu odpowiedzi.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Reprezentant Administratora Danych Osobowych